Gimtadienio žaidimai:


Pietų metas

 

Dalyviai padalinimai į grupeles mažiausiai po 4 žaidėjus. Kiekviena grupė pasirenka gyvūno pavadinimą ir atitinkamą garsą, taip pat išsirenka vadovą. Kievienos grupės tikslas yra surinkti kuo daugiau maisto (popieriaus lapelių, riešutų ar saldainių). Žaidimui prasidėjus kiekvienas žaidėjas gali ieškoti maisto žaidimo teritorijoje, tačiau jį paimti nuo žemės gali tik grupelės vadovas. Kiti žaidėjai maisto paimti negali. Kai kiti žaidėjai suranda maisto, stovėdami šalia turi skleisti sutartą garsą kol ateis vadovas. Kai vadovas paima maistą, galima ieškoti toliau. Komanda, kuri surenka daugiausiai maisto, laimi. 


Pučia vėjas

 

Žaidėjai susėda ratu ištiesų rankų atstumu vienas nuo kito. Vienas žaidėjas stovi rato viduryje. Jis yra "vėjas". Žaidimas prasideda kai "vėjas" sukasi ratu, mojuoja rankomis ir sako "Pučia stiprus vėjas." Tada jis gali nurodyti ką konkrečiai "vėjas" nupučia, pvz. "Stiprus vėjas nupučia visus mėlynakius." Visi žaidėjai su mėlynomis akimis turi atsistoti ir bėgti "vėjo" pūtimo kryptimi bei susirasti laisvą vietą. Taip pat ir "vėjas" tuo metu stengiasi susirasti sau laisvą vietą. Tas, kuris liko be vietos atsisėsti, tampa "vėju". 


Silkės dėžutėje

 

Vienas žaidėjas slepiasi, kiti žaidėjai tuo tarpu kaičiuoja iki 100. Tada visi eina ieškoti pasislėpusio žaidėjo. Kai kuris nors žaidėjas jį suranda, tyliai prisijungia prie pasislėpusiojo. Taip žaidimasi tęsiais kol visi žaidėjai pasislepia vienoje vietoje lyg silkės dėžutėje. Kai paskutinis žaidiėjas suranda pasislėpusius, žaidimas baigiasi. 


Šokančios statulos

 

Žaidėjai užsideda vienkartinius indelius ant galvų ir šoka. Tas, kuris ilgiausiai išlaiko indelį ant galvos - laimi. 


Šok kartu

 

Žaidėjai sėdi ratu, kievienas ant savo kėdės. Grojant muzikai viduryje esantis žaidėjas (vadovas) šoka rate. Jis pasirinktinai gali paliesti kitus sėdinčius žaidėjus tardamas: "Šok kartu". Paliestas žaidėjas pisijungia prie šokio. Šokama tol, kol vadovas pasako "Šokis baigėsi". Tada kiekvienas šokęs žaidėjas stengiasi kuo greičiau susirasti sau vietą ir atsisėsti. Be vietos likęs žaidėjas tęsia žaidimą. 


Vargšė katytė

 

Žaidėjai susėda ratu, išskyrus vieną, kuris yra "vargšė katytė". "Vargšė katytė" atsitupia prieš kurį nors žaidėją ir kniaukia. Žaidėjas turi nesišypsodamas glostyti per galvą ir sakyti: "Vargšė katytė, vargšė katytė, vargšė katytė".

Jei glostantis žaidėjas nusišypso, jis tampa vargše katyte, o vargšė katytė sėda į jo vietą. Beje, glostoma katytė gali daryti bet ką - juokingai vaipytis, mėgdžioti katės judesius, keistai murkti, kad tik prajuokintų. Kiti žaidėjai gali juoktis ir taip trukdyti glostančiojo susikaupimą.


Aš keliavau

 

Žaidėjai susėda ratu. Vadovas vaikšto ratu ir kiekvienam žaidėjui sako: "Tu keliavai. Ką tu vežeisi?". Žaidėjai vardija bet kokius daiktus (kiekvienas turi savo žodį atsiminti), pvz.: "Dešros", "katiną", "šluotą" ir pan. 

Po to, kai žaidėjai pasiūlo po vieną daiktą, vadovas eina ratu ir užduoda kokį nors kitą juokingą klausimą. Žaidėjai privalo nesijuokti, kai vadovas užduoda naują klausimą, o jie turi pasakyti savo ankstesnįjį atsakymą.

Pavyzdžiui, vadovas klausia: "Ant ko tu miegojai?" Atsakymas turėtų būti: "Ant dešros", "ant katino", "ant šluotos". Besijuokiantys žaidėjai iškrenta. Laimi žaidėjas, kuris ilgiasiai išbūna nesijuokęs.


Beždžioniavimas

 

Tai juokingas žaidimas, bet juoktis neleidžiama. Žaidėjai susėda ratu. Vienas iš jų pradeda žaidimą. Jis pasisuka į kaimyną iš dešinės ir ką nors jam padaro, pvz.: spusteli ranką, sušiaušia plaukus, parodo grimasą ir pan. Jo judesį kaimynas turi pakrtoti kitam žaidėjui ir t.t.

Judesys perduodamas ratu, kol grįžta iki pirmojo žaidėjo. Jei kas nors susijuokia, duoda fantą. Vėliau vyksta fantų išpirkimas atliekant įvairias užduotis.


Hmmm...

 

Vienam žaidėjui užrišamos akys, jis stovės rato viduryje. Visi kiti žaidėjai susėda glaudžiu ratu. Žaidėjas užrištomis akimis vaikšto ratu ir atsisėda kuriam nors žaidėjui ant kelių, tačiau jokiu būdu prie jo neprisiliečia. 

Žaidėjas užrištomis akimis numykia: "Hmmm...". Sėdintis žaidėjas (iškraipydamas ir pakeisdamas savo balsą) atsako: "Hmmm...". Spėjantysis stengiasi atspėti, kam jis sėdi ant kelių. Jei jis nėra įsitikinęs, gali dar kartą numykti: "Hmmm...", o sėdintis žaidėjas privalo dar kartą atsakyti: "Hmmm...". Spėliotojas gali mykti ir gauti atsakymus tik tris kartus, o po to jau privalo spėti. Jei atspėja, sėdasi į žaidėjo vietą, o žaidėjui užrišamos akys. Jei spėliotojas neatspėja, grįžta į rato vidurį, o žaidimas tęsiasi.


Au au au

 

Jei žaidžiama kambaryje, reikia patraukti baldus, kad būtų kuo daugiau erdvės. Vienas žaidėjas stovi rato išorėje, o kiti stovi rate maždaug ištiestos rankos atstumu vienas nuo kito. Žaidėjas bėga aplink ratu, paliečia vieną žaidėją ir bėga toliau. Paliestas žaidėjas pradeda bėgti ratu priešinga kryptimi. Kai žaidėjai susitinka, abu turi atsitūpti ir suloti: "Au au au!" Tada abu pakyla ir bėga toliau ankstesne kryptimi. Pirmasis, pribėgęs tuščią vietą, atsistoja į ją, o likęs žaidėjas tęsia žaidimą. Jei tas pats žaidėjas vis lieka už rato daugiau nei tris kartus, parenkamas kitas.