Judrieji žaidimai:


Akla karvė

 

Visi žaidėjai susėda ratu. Vienam žaidėjui užrišamos akys - jis yra "akla karvė". Tada tas žaidėjas kelis kartus apsukamas aplink ir pastatomas rato viduryje. Žaidėjai sunčia varpelį ratu ir skambina. "Akla karvė" turi sekti varpelio skambėjimą. Kai vadovas duoda ženklą, varpelį turintis žaidėjas nustoja juo skambinti ir nebeperduoda jo toliau. "Akla karvė" dabar turi atspėti pas ką yra varpelis parodydama į tą žaidėją pirštu. Jei atspėja, tai žaidėjas, turintis varpelį, tampa "akla karve". Jei neatspėja, lieka "akla karve" kol atspės. 


Akla višta

 

Vienam žaidėjui užrišamos akys ir jis tris kartus apsukamas aplink. Tada paleidžiamas ir stengiasi pagauti kurį nors kitą žaidėją. Žaidėjai gali skeisti kokius nors garsus, kartais paliesti "aklą vištą" ar tiesiog stengtis stovėti ir judėti tyliai. Galiausiai kas nors vis tiek kas nors bus pagautas. Tada tas žaidėjas tampa akla višta.

Variantas: Pagautą žaidėją "akla višta" turi atpažinti liesdama. Jei atpažįsta, tas žaidėjas tampa "akla višta", jei neatpažįsta, "akla višta" lieka tas pats žaidėjas. 


Aklųjų polka

 

Žaidimas gali padėti ugdyti tarpusavio pasitikėjimą.  Mažesnė dalis žaidėjų yra “aklieji“. Jiems užrišamos akys arba jie užsimerkia. Kiti gali matyti. Kiekvienas “aklasis“ gauna po vieną matantį partnerį. Pradžioje groja lėtesnė muzika, po to šiek tiek greitesnė. Pagal muziką matantieji vedžioja savo “akluosius“ partnerius. Po trumpo laiko (labai atsargiai) jie perduoda “akląjį kitam matančiajam. Po kurio laiko pasikeičiama vaidmenimis: “matantieji“ tampa “aklaisiais“, o aklieji “matančiaisiais“.

Variantai: galima susitarti, kokia forma “matantieji“ vedžios “akluosius“, pav.liesdamiesi delnais, ar lengvai liesdami pečius, ar tik liesdamiesi dviem pirštais. 


Balionų mūšis

 

Grupė padalinama į dvi komandas, kiekvienam komandos nariui prie alkūnės pririšamas pripūstas balionas ir komandos su balionais kaunasi. Jei kurio nors dalyvio balionas susprogsta, jis iškrenta iš žaidimo. Laimi ta komanda, kurioje lieka nensusprogusių balionų. 


Bola

 

Vienas žaidėjas stovi rato viduryje ir suka virutę. Kai virvutė sukasi gražiais ratais, kiti žaidėjai įsijungia į žaidimą ir šokinėja per virvutę. Viduryje stovintis žaidėjas gali iš pradžių sukti virvutę lėtai, o paskui pamažu sukti vis greičiau. Taip pat gali nurodyti, kad žaidėjai turi susikibti ir šokinėti poromis. Tas, kurį virvutė užgauna, iškrenta iš žaidimo arba stoja į rato vidurį ir toliau suka virvutę. 


Buldogai

 

Žaidimo lauke pažymimos dvi ribos. Viduryje, tarp ribų, stovi trys žaidėjai, kurie yra "buldogai". Visi kiti žaidėjai stovi už vienos iš ribų. Kai viduryje stovintys žaidėjai sušunka "buldogai", kiti žaidėjai turi stengtis kuo greičiau nepaliesti perbėgti į kitą pusę, už kitos ribos. Jei kuris nors viduryje esantis žaidėjas paliečia bėgantįjį - jie pasikeičia vietomis, paliestasis tampa "Buldogu". 


Gaudyk - negaudyk

 

Žaidėjai stovi ratu ir jų rankos sukryžiuotos ant krūtinės. Vienas žaidėjas stovi rato viduryje. Jis turi kamuolį ir jį mesdamas kuriam nors žaidėjui sako "Gaudyk" arba "Negaudyk". Pirmu atveju žaidėjas turi negaudyti kamuolio ir net nepajudinti rankų, antru atveju - sugauti kamuolį. Jei žaidėjas suklysta, jis arba iškrenta arba eina į vidurį ir toliau mėto kamuolį. 


Gaudynės

 

Du žaidėjai susikalbina rankomis ir pasiruošia gaudyti. Kai jie paliečia kitą žaidėją, jis taip pat susikabina su jais rankomis ir gaudo kitus žaidėjus. Kai gaudo keturi žaaidėjai, jie gali pasidalinti į dvi gaudančių poras arba likti visi kartu. Kai gaudo daugiau žaidėjų, jie gali pasidalinti, bet pasidalinus kiekvienoje gaudytojų grupelėje turi būti lyginis žaidėjų skaičius. Žaidžiama, kol visi žaidėjai pagaunami. 


Gyvatės uodega

 

Žaidėjai sustoja į vieną liniją ir padeda abi rankas ant pečių priešais stovinčiam žaidėjui. Pirmas eilėje stovintis žaidėjas yra gyvatės galva, o paskutinis - uodega. Galvos tikslas yra pagauti uodegą. Uodega stengiasi išvengti galvos, o visas kūnas juda paskui galvą. Jeigu galva pagauna uodegą arba gyvatės kūnas suplyšta, tada paskutinis buvęs žaidėjas tampa galva, o priešpaskutinis - uodega. Taip žaidžiama, kol visi turi galimybę pabūti galva ir uodega.


Išridenk kamuolį

 

Žaidėjai sustoja glaudžiu ratu su gana plačiai išskėstomis kojomis. Vienas žaidėjas stovi rato viduryje su kamuoliu. Jis stengiasi išridenti kamuolį tarp žaidėjų kojų už rato. Žaidėjai stengiasi sulaikyti kamuolį rankomis. Jei kamuolys išrieda už rato pro kurio nors žaidėjo kojas, tas žaidėjas eina į rato vidurį. 


Kopėčios

 

Žaidėjai padalinami į dvi komandas. Komandos susėda viena prieš kitą ant žemės ištiestomis, plačiai išskėstomis kojomis, o porų pėdos vos liečiasi. Kieviena pora gauna pavadinimą arba numerį. Kai vadovas pasako poros numerį, abu žaidėjai turi atsikelti, viena kryptimi per kitų porų kojas nubėgti iki galo, apibėgti visą žaidėjų eilę iš išorės ir iš kito galo per žaidėjų kojas sugrįžti į savo vietą. Tas žaidėjas, kuris pirmas grįžta į vietą, uždirba vieną tašką savo komandai. 


Lapė ir kiškis

 

Žaidėjai padalinami į grupeles po tris ir pasiskirsto žaidimo aikštelėje. Iš trijų du žaidėjai suformuoja "namus" - atsistoja veidu vienas į kitą ir susikabina rankomis. Trečias žaidėjas yra kiškis ir tiesiog stovi savo namuose - tarp žaidėjų rankų. Taip pat yra dar du žaidėjai - lapė ir kiškis, kuris neturi namų. Lapė gaudo kiškį. Kai kiškis pavargsta, jis gali bėgti iki artimiausių namų ir juose atsistoti, o kitas kiškis, buvęs namuose, turi išbėgti ir lapė toliau jį gaudo. Kai lapė pagauna kiškį, jie keičiasi vaidmenimis. 


Lobio pagrobimas

 

Žaidimas padeda vystyti įvairias strategijas ir mokytis visiems dirbti drauge.Vaikų grupė sėdi ratu. ji yra “siena“. Viduryje rato padėtas “lobis“ (tai gali būti dėžė arba šiaip gerai pagriebiamas daiktas). Vienas iš žaidėjų yra lobio “vagis“. Jis išeina iš patalpos. Grupės nariai susitaria, kuris bus “sargybinis“. Kai lobio “vagis “įeina į rato vidurį ir paima lobį, tuomet “sargybinis“ gali pradėti gaudyti “vagį“. Jis turi suspėti jį pačiupti tol, kol “vagis“ dar yra rato viduryje. Išradingas “vagis“ pabandys apsimesti, kad jis ima “lobį“, kad išsiaiškintų, kuris yra “sargybinis“. Kiti žaidėjai gali padėti “sargybiniui ir suklaidinti “vagį“, atlikdami apgaulingus judesius, lyg jie patys būtų “sargybiniai“.

Variantai: galima žaisti su dviem “vagimis“ ir dviem “sargybiniais“.

 


Lenktynės su balionais

 

Grupė vaikų  padalinama į dvi komandas ir kiekviena dalis pasiskirsto poromis. Paruošiama lenktynių trąsa, pažymima pradžia ir pabaiga. Kiekvienos komandos poros išsiskirsto visoje lenktynių trąsoje vienodais atstumais. Poros sustoja nugaromis ir susikabina per sulenktas alkūnes. Kiekvienos komandos pirmos poros nariams duodama po pripūstą balioną, kurį žaidėjai laiko rankose. Kai duodamas signalas pradėti lenktynes, pirmoji pora bėga prie antros ir perduoda balionus. Antroji perduoda trečiajai ir t.t. Laimi ta komanda, kuri pirma pasiekia finišą. 


Minų laukas

 

Žaidėjai padalinami į tris grupes. Viena grupė yra minos ir ramiai stovi žaidimo lauke. Kita grupė yra bėgliai, kurie stengiaisi saugiai pereiti minų lauką, tačiau jų akzs užrištos ir jie nežino kur stovi minos. Trečia grupė yra padėjėjai, kurie stovi kitame lauko gale ir stengiasi nurodyti bėgliams saugų kelią per minų lauką. Jei bėglys atsitrenkia į miną, abu sprogsta. Grupės turėtų pasikeisti vietomis, kad visi turėtų galimybę patirti kiekvieną situaciją. Variantai: Iš pradžių bėgliai gali eiti po vieną per minų lauką, vėliau galima pabandyti leisti visiems bėgliams bėgti kartu. Taip pat galima apsunkinti žaidimą sąlyga, kad vienam bėgliui susidūrus su mina, visi bėgliai grįžta į pradžią ir bando pereiti lauką iš naujo. 


Negyva žuvis

 

Žaidėjai sustoja ratu. Vienas žaidėjas eina aplink ratą išorine puse. Jis turi nosinaitę. Pasirinkęs žaidėją, jis tyliai numeta nosinaitę jam už nugaros ir stengiasi toliau ramiai apieti visą ratą iki to žaidėjo, kol jis nesuprato, kad nosinaitė yra jam už nugaros. Jeigu tai pavyksta, žaidėjas, kuriam už nugaros buvo nosinaitė, tampa negyva žuvimi ir eina į rato vidurį. Jei žaidėjas atranda nosinaitę už nugaros, jis turi vytis ją numetusį žaidėją ir stengtis pagauti jį iki jis neatsistojo į to žaidėjo vietą rate. Jei nepagauna, toliau turi eiti ratu ir kam nors už nugaros numesti nosinaitę. Yra du būdai, kuriais negyva žuvis gali išsigelbėti. Jis gali bandyti pavogti nosinaitę iš už nugaros kuriam nors žaidėjui, kol jis dar nepastebėjo jos arba žaidėjas, atradęs nosinaitę sau už nugaros, gali numesti ją negyvai žuviai už nugaros ir tada negyva žuvis turi pagauti išorėje esantį žaidėją. 


Poromis

 

Visi žaidėjai sustoja poromis, išskyrus vieną. Kai tas žaidėjas pasako "Nugaromis", poros turi sustoti nugaromis vienas į kitą. Kai pasako "Rankomis", poros turi atsisukti vienas į kitą ir .kukuausti rankas. Kai vėl sušunkama "Nugaromis" (ir toliau kiekvieną kartą sušukus "Nugaromis"), poros turi pasikeisti ir suradę naują partnerį su juo sustoti nugaromis. Tuo tarpu vienas buvęs žaidėjas stengiasi sau surasti porą. Be poros likęs žaidėjas toliau kartoja nurodymus. 


Kėglių kvadratas

 

Žaidimo aikštelė padalinama kaip kvadrato žaidimui. Žaidėjai padalinami į dvi komandas Kieviename aikštelės gale didesniu atstumu viena nuo kitos pastatoma tiek kėglių ( plastikinių butelių ar pan.) kiek komandoje yra žaidėjų. Komandos užima savo aikštelės dalį ir žaidimo eigoje negali iš jos išeiti. Žaidimo tikslas - numušti kuo daugiau kitos komandos kėglių. Savo kėglius (esančius už komandos kvadrato dalies) žaidėjai gina stengdamiesi sugauti ar numušti kamuolį. Kėglis yra numuštas, nesvardu ar kamuolys pataikė tiesiai į jį, ar nuo ko nors atsimušęs. Komandos gauna kamuolį paeiliui. Po 15 min. žaidimas baigiasi ir laimi ta komanda, kuri numušė daugiau kėglių.

 

Variantas: Jei yra daug žaidėjų, galima žaisti su dviem kamuoliais. 


Spalvoti kiaušiniai

 

Vienas žaidėjas išrenkamas būti lape, antras - višta. Visi likę žaidėjai yra kiaušiniai. Lapė iš pradžių paistraukia toliau nuo vištos ir kiaušinių, kad jų negirdėtų. Tuo tarpu višta kiekvienam kiaušiniui priskiria spalvą. Tada visi "kiaušiniai" išsirikiuoja priešais vištą. Ateina lape, atsistoja vištai už nugaros ir beldžia į duris. Višta klausia: "Kas ten?" Lapė atsako: "Tai lapė." Višta: "Ko tu nori?" Lapė: "Spalvotų kiaušinių." Višta: "Aš tokių neturiu." Kai višta tai pasako, kiaušiniai ima garsiai juoktis. Lapė: "Aš girdžiu kaip jie juokiasi." Višta: "Gerai. Kokią spalvą renkiesi?" Tada lapė turi pasirinkti spalvą ir pasakyti. Kai ji pasako spalvą, kuri yra priskirta kiaušiniui, tas kaiušinis turi bėgti pas vištą, o lapė stengiasi jį pagauti. Jei pagauna, tai tada kiaušinis tampa lape, o lapė - višta. Jei nepagauna, lapė turi rinktis kitą spalvą, tačiau visas vištos ir lapės pokalbis turi pasikartoti iš pradžių.


Tiranozauras

 

Vienas žaidėjas yra tiranozauras. Jam prikabinama 120-170 cm virvė ir jis gaudo kitus žaidėjus. Pagautasis žaidėjas sustingsta ir negali pajudėti. Taip žaidžiama, kol tiranozauras išgaudo visus žaidėjus. Yra tik viena priemonė apsisaugoti nuo tiranozauro: drąsuoliai gali užminti jam ant uodegos ir kai tiranozauras praras ją, žaidimas taip pat bus baigtas, nes žvėris jau nugalėtas.

 

Variantai: didesnėse grupėse gali būti keli tiranozaurai. Taip pat galima sugalvoti būdų, kaip išlaisvinti valgiui paruoštus sugautuosius (pav. Pralysti jam tarp kojų arba išnešti iš už aikštelės ribų. Galima įvesti ir du žmonių gelbėtojus. Varijuoti galima pagal žaidėjų norus ir nuotaiką. Žaidimo aikštelės ribos turi būti tiksliai pažymėtos. Virvė turi būti labai lengvai pritvirtinta, kad užlipus ant jos, ji atitrūktų. 


Trečias bėga

 

Žaidėjai pasidalina į grupeles po tris, du žaidėjai lieka be trejeto. Grupelėse po tris žaidėjai sustoja vieni kitiems už nugarų suformuodami linją, o visi trejetai sustoja į ratą, palikdami pakankamai didelius tarpus tarp grupelių. Vienas iš dviejų likusių žaidėjų gaudo, kitas bėga. Kai bėgantis žaidėjas pavargsta, jis gali atsistoti prieš bet kurį trejetą. Tokiu būdu toje grupelėje paskutinis, ketvirtas žaidėjas tampa gaudomu. Jis bėga, o pavargęs gali pasirinkti kitą trejetą. Jei gaudantis žaidėjas sugauna bėgantįjį, jie keičiasi vietomsi - bėgęs tampa gaudančiu, o gaudantis - bėgančiu. 


Vaikas ore

 

Pradžioje dalyviai išsiskaičiuoja ir kiekvienas turi prisiminti savo skaičių. Žaidimo pradžioje dalyvis su didžiausiu numeriu meta kamuolį i viršų šaukdamas "Vaikas ore, numeris ..." ir pasako kurį nors numerį, o tada bėga į šalį. Tas dalyvis, kurio numeris buvo pasakytas, pagauna kamuolį ir pagavęs sušunka "Stop". Tai išgirdę visi kiti žaidėjai turi sustoti ir nejudėti. Žaidėjas su kamuoliu gali žengti tris žingsnius link kurio nors kito žaidėjo ir mesti į jį kamuolį. Jei pataiko, tai tas žaidėjas gauna vieną raidę iš žodžio "Vaikas", V. Jei nepataiko, tai tas, kuris turėjo kamuolį, gauna raidę V.
Kai žaidėjas susirenka visas raides iš žodžio "Vaikas", jis iškrenta iš žaidimo. Žaidžiama, kol lieka vienas žaidėjas.


Vienišas vaiduoklis

 

Pažymima vaiduoklio teritorija ir vienas žaidėjas išrenkamas vaiduokliu. Jis visada pasilieka pažymėtoje teritorijoje - sename name. Vaiduoklis labai vienišas ir nori susirasti draugų. Kiti žaidėjai yra saugūs už namo ribų, tačiau mielai erzina vienišą vaiduoklį vis įeidami į seną namą. Vaiduoklis stengiasi pagauti žaidėjus, esančius name. Jeigu jam pasiseka paliesti kurį nors žaidėją, tas žaidėjas taip pat tampa vaiduokliu ir padeda gaudyti kitus žaidėjus. Paskutinis likęs nepagautas žaidėjas laimi ir kito žaidimo metu tampa vienišu vaiduokliu. 


Voveryčių medžioklė

 

Žaidėjai pasidalina į dvi grupes ir atsistoja į dvi eiles, remdamasi vienas į kitą nugara. Du žaidėjai stovi eilių galuose. Vienas jų yra medžiotojas, kitas voverė. Po signalo medžiotojas pradeda gaudyti voverę, o voverė bėga. Medžiotojas gali gaudyti tik viena kryptimi, o voverė bėgti gali įvairiomis kryptimis. Medžiotojas bet kuriuo momentu gali atsistoti prie kurio nors žaidėjo, stovinčio eilėje ir dabar jau šis yra medžiotojas ir gaudo voverę. Kitas žaidėjas gali pasirinkti kokią nori kryptį gaudyti voverei, tačiau vėliau jos keisti irgi negali. Jei voverė pagaunama, medžiotojas tampa vovere, o voverė medžiotoju. Taip visa grupė bendromis pastangomis bando sugauti voverę. Kai voverė sugauta, žaidėjai vėl atsistoja į dvigubos eilės galus.

Variantai: Žaidimo sėkmė priklauso nuo greito medžiotojų pasikeitimo. Galima susitarti, kad medžiotojai gali keistis ne anksčiau, kaip po vieno apibėgimo rato.

Pagalbinės priemonės: Reikia labai gerai išaiškinti žaidimo taisykles. Galima susitarti, kad medžiotojas turi turėti kepurę (keičiantis, ją uždėti kitam).